Nordlys Foto - BGL02_1232. Kuusamo, Myllykoski, 26.2.2010.
BGL02_1232. Kuusamo, Myllykoski, 26.2.2010.
Nordlys Foto - BGL02_1162. Kuusamo, Myllykoski, 26.2.2010.
BGL02_1162. Kuusamo, Myllykoski, 26.2.2010.
Nordlys Foto - BGL02_0437. Kuusamo, 26.2.2010.
BGL02_0437. Kuusamo, 26.2.2010.
Nordlys Foto - BGL01_8823. Kuhmo, 7.8.2009.
BGL01_8823. Kuhmo, 7.8.2009.
Nordlys Foto - BGL01_8670. Kuhmo, 7.8.2009.
BGL01_8670. Kuhmo, 7.8.2009.
Nordlys Foto - BGL01_8833. Spegling; Kuhmo, 7.8.2009.
BGL01_8833. Spegling; Kuhmo, 7.8.2009.